سه شنبه 9 خرداد 1402

بخشدار فندقلو

             سعید ژرفنا                                                               

                                          بخشدار فندقلو

سعید ژرف نا  از کارکنان باسابقه وزارت کشور، کارشناس امور اجتماعی و انتخابات و شوراهای فرمانداری شهرستان اهر – کارشناس سیاسی، انتظامی بخشداری مرکزی اهر – کارشناس امور اجتماعی و فرهنگی فرمانداری اهر – کارشناس و رابط حقوقی و بازرسی  فرمانداری اهر – نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر– عضو و دبیر کمیته انطباق مصوبات شورای اسلامی شهر و بخش مرکزی - عضو و کارشناس هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی شهرستان اهر – عضو هیات حل اختلاف مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اهر – عضو کمیسیون های ماده 55 قانون شهرداری- نماینده فرمانداری در کمیسیون نظارت شهرستان اهر- نماینده فرماندار در کمیسیون تنظیم بازار.