دوشنبه 24 مرداد 1401 16 محرم 1444 15 اوت 2022

معاونت ها و بخشداران

یعقوب نیک کام 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 

حیدر رضایی 
معاون هماهنگی امور عمرانی

خلیل جراحی 
بخشدار مرکزی

سعید ژرفنا 
بخشدار فندقلو